Konferencia MHáK s voľbou nového prezidenta a nových orgánov klubu

Srdečne pozývame všetkých členov /členky a zákonných zástupcov mladistvých hráčov / hráčok na konferenciu (členskú schôdzu) Mestského hádzanárskeho klubu Martin, ktorá sa uskutoční v stredu 19.02.2020 o 18.00 hod. v priestoroch Zariadenia pre seniorov, Severná 15, Martin.

Program konferencie:
1. Otvorenie konferencie
2. Informácia o uznášaniaschopnosti konferencie
3. Voľba mandátovej a volebnej komisie
4. Voľba zapisovateľa
5. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
6. Správa o činnosti, hospodárení a majetku MHáK Martin
7. Vzdanie sa funkcie prezidenta klubu a voľba nového prezidenta klubu
8. Vzdanie sa členstva v správnej rade a voľba nových členov správnej rady
9. Diskusia
10. Uznesenie
11. Záver

Účasť všetkých je dôležitá!!! V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť konferencie osobne, dovoľujeme si Vás požiadať o splnomocnenie inej dospelej osoby na Vaše zastupovanie. Vzor splnomocnenia je prílohou tejto pozvánky (postačuje vyplniť v ňom údaje o Vašej osobe, údaje o splnomocnencovi, dátumy a splnomocnenie podpísať).
Tešíme sa na Vašu účasť

Pozvánka konf. 2020
Splnomocnenie konferencia

Leave a Reply

Text Widget

Najnovšie komentáre